Liatroma

Privatumo politika

Mes saugome Jūsų privatumą

Privatumo politika

Privatumo politika siekiama teikti fiziniam asmeniui – duomenų subjektui – informaciją, kokiais tikslais tvarkomi asmens duomenys, koks taikomas teisinis pagrindas, tvarkymo apimtis, apsauga ir tvarkymo terminas duomenų rinkimo metu bei tvarkant duomenų subjekto asmens duomenis.

Duomenų valdytojas ir jo kontaktiniai duomenys

Liatroma MB
Įmonės kodas: 305911921
PVM mokėtojo kodas: LT100014458410
Adresas: Vilkyčių g. 15B-10, Vilkyčiai, Šilutės r. sav., LT-99370
Lietuva.

Tel.nr.: +370 (664) 27247

El.paštas: info@liatroma.lt

Bendrosios nuostatos

1. Asmens duomenys yra bet kokia informacija apie identifikuotą ar identifikuojamą fizinį asmenį.

2. Privatumo politika taikoma šių grupių privatumo ir asmens duomenų apsaugai užtikrinti :

 • Fizinių asmenų – „Liatroma“ klientų.
 • Asmenų, kurių asmens duomenys tvarkomi socialiniuose tinkluose ir yra susiję su „Liatroma“ organizuota rinkodaros veikla.

3. „Liatroma“ rūpinasi Klientų privatumu ir asmens duomenų apsauga, gerbia Klientų teises į asmens duomenų tvarkymo teisėtumą pagal taikomus teisės aktus – Fizinių asmenų apsaugos įstatymą, Europos Parlamento ir tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentą 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

4. Privatumo politika taikoma duomenų tvarkymui, nepriklausomai nuo to, kokia forma ir (arba) aplinkoje Klientas pateikia asmens duomenis (asmeniškai, „Liatroma“ interneto svetainėje, popieriniu formatu ar telefonu).

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

5.1. „Liatroma” asmens duomenis tvarko tokiais tikslais:

 • Paslaugų teikimas ir prekių pardavimas;
 • Klientams aptarnauti;
 • Pretenzijoms nagrinėti;
 • Klientui identifikuoti;
 • Sutartims parengti ir sudaryti;
 • Atsiskaitymams administruoti;
 • Prekėms tiekti ir paslaugoms suteikti (sutartiniai įsipareigojimai);
 • Naujoms prekėms ir paslaugoms plėtoti;
 • Prekėms ir paslaugoms reklamuoti;
 • Klientams išlaikyti, lojalumui kelti, pasitenkinimo tyrimams atlikti;

5.2. Verslui planuoti ir analizuoti;

5.3. Klientų saugumui;

5.4. Kitais specifiniais tikslais, kuriems yra gautas Kliento sutikimas, teikiant konkrečius duomenis „Liatroma“.

Asmens duomenų gavėjų kategorijos

6. „Liatroma“ neatskleidžia 3-ioms šalims Kliento asmens duomenų ar bet kokios paslaugų teikimo ir sutarties galiojimo laikotarpiu gautos informacijos, įskaitant informaciją apie gautas prekes ir paslaugas, išskyrus:

 • Remiantis Kliento aiškiu ir nedviprasmišku sutikimu;
 • Išoriniuose teisės aktuose numatytiems asmenims jų motyvuotu prašymu, išoriniuose teisės aktuose numatyta tvarka ir apimtimi;
 • Išoriniuose teisės aktuose numatytais atvejais „Bayorauto“ teisėtų interesų apsaugai, pavyzdžiui, kreipiantis į teismą ar kitas šalies institucijas dėl asmens, kuris yra pažeidęs „Liatroma“ teisėtus interesus.
Asmens duomenų perdavimas

7. „Liatroma“ neperduoda 3-ioms šalims Asmens duomenų, išskyrus tiek, kiek būtina siekiant įgyvendinti pagrįstą verslą, užtikrinant, kad atitinkami 3-ieji asmenys išsaugo Asmens duomenų konfidencialumą ir užtikrina taikomą apsaugą.

7.1. „Liatroma“ turi teisę perduoti Asmens duomenis „Liatroma“ tiekėjams, subrangovams, strateginiams partneriams ir kitiems, kurie „Liatroma“ ir jos klientams padeda vykdant komercinę veiklą, siekiant įgyvendinti bendradarbiavimą.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

8. „Liatroma“ saugo ir tvarko Klientų asmens duomenis, kol taikomas vienas iš šių kriterijų:

 • Tik tol, kol galioja su Klientu sudaryta sutartis ar Klientui teikiama paslauga;
 • Duomenys reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo renkami;
 • Kol visiškai peržiūrima ir (arba) įvykdoma tai, kas nurodyta Kliento prašyme;
 • Kol išorinių teisės aktų numatyta tvarka „Liatroma“ arba Klientas gali realizuoti savo teisėtus interesus (pavyzdžiui, pateikti atsiliepimus arba teisme pareikšti ieškinį);
 • Kol „Liatroma“ turi teisinę pareigą saugoti duomenis;
 • Kol galioja Kliento sutikimas tvarkyti atitinkamus asmens duomenis, jei nėra kito duomenų tvarkymo teisinio pagrindo.

9. Po to, kai 8 punkte minėtos aplinkybės nebegalioja, Kliento duomenys ištrinami. Audito įrašai saugomi ne mažiau kaip vienerius metus nuo jų atlikimo dienos.

Galimybė susipažinti su asmens duomenimis ir kitos kliento teisės

10. Klientas turi teisę gauti teisės aktuose numatytą informaciją, susijusią su jo duomenų tvarkymu.

11. Laikydamasis įstatymų Klientas turi teisę reikalauti iš „Liatroma“ leisti susipažinti su savo asmens duomenimis, taip pat reikalauti iš „Liatroma“ juos papildyti, taisyti ar ištrinti, arba apriboti tvarkymą Kliento atžvilgiu, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi (įskaitant asmens duomenų tvarkymą, atliekamą remiantis „Liatroma“ teisėtais interesais), taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Šios teisės įgyvendinamos tiek, kiek duomenų tvarkymas yra susijęs su „Liatroma“ įsipareigojimais, kurie nustatyti pagal galiojančius teisės aktus, ir kurie vykdomi viešojo intereso labui.

12. Klientas, siekdamas įgyvendinti savo teisę, gali pateikti prašymą elektroniniu būdu, siunčiant el. laišką adresu info@liatroma.lt

13. Gavus Kliento prašymą įgyvendinti savo teisę, patikrinama Kliento tapatybė, išnagrinėjamas prašymas ir vykdoma remiantis teisės aktais.

14. „Liatroma“ atsakymą Klientui siunčia el. paštu, jo nurodytu kontaktiniu adresu;

15. „Liatroma“ užtikrina duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų vykdymą remdamasi teisės aktais, o Klientui pateikus pretenzijas imasi naudingų veiksmų skundui išspręsti. Vis dėlto, jei tai nepavyksta, Klientas turi teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų inspekciją.

16. „Liatroma“ įsipareigoja užtikrinti Asmens duomenų tikslumą ir pasitiki savo klientais, tiekėjais ir kitais 3-iais asmenimis, kurie perduoda Asmens duomenis, kad bus užtikrintas perduotų Asmens duomenų išsamumas ir teisingumas.

Kliento sutikimas dėl duomenų tvarkymo ir teisė jo atsisakyti

17. Klientas sutikimą asmens duomenų tvarkymui, kurio teisinis pagrindas yra sutikimas (pavyzdžiui, komerciniam pranešimui gauti, asmens duomenų analizei), duoda atlikdamas prekių užsakymo veiksmus „Liatroma“ interneto svetainėje ir mobiliuosiuose įrenginiuose ar kitur, kur „Liatroma“ organizuoja rinkodaros veiklas.

18. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duomenų tvarkymui duotą sutikimą tokiu pat būdu, kokiu jis duotas.

19. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymui, kuris atliktas Kliento sutikimo galiojimo laikotarpiu.

20. Atšaukus sutikimą, duomenų tvarkymas, kuris atliekamas remiantis kitais teisiniais pagrindais, negali būti nutrauktas.

Komerciniai pranešimai

21. Komercinių pranešimų, susijusių su „Liatroma“ ir (arba) trečiųjų šalių paslaugomis ir kitų tiesiogiai atliekamų paslaugų užtikrinimu nesusijusiais pranešimais (pavyzdžiui, klientų apklausos), siuntimą „Liatroma“ vykdo išoriniuose teisės aktuose numatyta tvarka arba remiantis Kliento sutikimu.

22. Bendrauti, taip pat siųsti komercinius pranešimus, „Liatroma“ gali naudodama automatinę skambinimo sistemą arba elektronines ryšių priemones.

23. Klientas „Liatroma“ ir (arba) jo partnerių komerciniams pranešimams gauti sutikimą duoda atlikdamas prekių užsakymo veiksmus „Liatroma“ interneto svetainėje ir mobiliuosiuose įrenginiuose ar kitur, kur „Liatroma“ organizuoja rinkodaros veiklas.

24. Kliento duotas sutikimas komerciniams pranešimams gauti galioja iki jo atšaukimo (taip pat baigus galioti paslaugų sutarčiai). Klientas bet kuriuo metu gali atsisakyti toliau gauti komercinius pranešimus vienu iš šių būdų:

 • Siųsdamas prašymą el. pašto adresu: info@liatroma.lt;
 • Pasinaudojęs komercinei komunikacijai numatyta automatizuota galimybe atsisakyti toliau gauti pranešimus, paspaudęs atsisakymo nuorodą, esančią atitinkamo komercinio pranešimo (el. pašto) pabaigoje.

25. „Liatroma“ nutraukia komercinių pranešimų siuntimą, kai tik apdorojamas Kliento prašymas. Prašymo apdorojimas priklauso nuo technologinių galimybių, kurios gali užtrukti iki penkių darbo dienų.

26. Išsakydamas savo nuomonę apklausose ir palikdamas savo kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, telefono nr. ir kt), Klientas sutinka, kad „Liatroma“ gali su juo susisiekti, pasinaudojusi pateikta kontaktine informacija, susijusia su Kliento pateiktu vertinimu.

Interneto svetainių lankymas ir slapukų tvarkymas

27. „Liatroma“ interneto svetainėse gali būti naudojami slapukai:

 • Slapukai yra rinkmenos, kurias svetainė išsaugo vartotojų kompiuteriuose, siekiant identifikuoti vartotoją ir jam supaprastinti naudojimąsi svetaine. Interneto naršykles galima konfigūruoti taip, kad jos įspėtų klientą apie slapukų naudojimą ir leistų pasirinkti, ar klientas sutinka jas priimti. Slapukų nepriėmimas nedraudžia klientui naudotis interneto svetaine, tačiau tai gali apriboti kliento svetainės naudojimo galimybes;
 • „Liatroma“ interneto svetainėse gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų asmenų svetaines, kurios turi savo naudojimo ir asmens duomenų apsaugos taisykles, už kurių išsamumą „Liatroma“ neatsako.
Kitos nuostatos

28. „Liatroma“ turi teisę keisti ir papildyti Privatumo politiką, taip pat sudaryti sąlygas su ja susipažinti Klientui, ją paskelbti „Liatroma“ interneto svetainėje.

Pirkinių krepšelis
Scroll to Top